ಪಿನ್ / ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ 180010

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಪಿನ್ / ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳು - 180010 ಈ ಪಿನ್ / ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತದೆ Samba, Jammu And Kashmir