ಪಿನ್ / ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ Daman And Diu

ಸ್ಥಳ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಗರ
Nani Daman 396210 Daman
Moti Daman 396220 Daman
Varkund 396215 Daman
Dunetha 396210 Daman
Khariwad 396210 Daman
Dilip Nagar 396210 Daman