ಪಿನ್ / ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ Lakshadweep

ಸ್ಥಳ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಗರ
Airport-In-Charge Airports Authority Of India Agatti Aerodrome A 682551 Lakshadweep
Kiltan Island 682558 Lakshadweep
Lakshadweep Karavati 682555 Lakshadweep
Tamil Nadu Ut 682555 Lakshadweep
The Administrator 682555 Lakshadweep